دارا و سارا...

دارا کنار پنجره...

سارا کنار رودخانه....

دارا نگاه تا به بینهایت...

سارا گل بسته به موهاش

دارا فقط غم سارا...

سارا اما سرگرم گلها

دارا با زمزمه های بیکلامش...

سارا با خندهای کودکانه اش...

قد کشید اشک روی گونه های دارا...

سارا بیخبر از همجا...

مه گرفته شیشه اتاق دارا

گم شد سارا در بندر مه آلود چشمان دارا

دفتر نقاشی دارا پر از قلب های شکسته..

کتاب شعر سارا بی نامی از دارا....

سارای شعر من... دارای کودکی ام... بعضی وقت ها یاد من باش

من همان دارا هستم و تو همان سارای مه آلود روزهای جوانیم...

سارای شعر من به یک بهانه یاد من باش...

شاید برایت یک خاطره بودم...

گاهی اوقات یاد من باش... 

/ 0 نظر / 34 بازدید